Privacy Policy

The SAFE TREES company focuses on projects which often push the boundaries of arboristics. As a company who wants to act responsibly we strive to find a balance between innovation and protection of private information and security of our users. When full-filling our tasks the Privacy policy helps us to take decisions that protect our users.

Using the information to provide our users quality products and services

The most important principle of the Check Trees website is to focus on an excellent user experience. The information from our users help us to create useful and beneficial services and products. We believe that if we focus on users it will help to develop products and functions for protection of personal information.

Ensuring that the collection of personal information is transparent

We try to let our users know which information we use to personalize our services. We try to be as transparent as possible in regard to the amount of information we have about individual users and the information we use when offering our services.

Provide users with a choice to protect their privacy

People have different needs and opinions on protection of personal information. To meet the demands of the wide range of our users we try to give each user a possibility to decide in detail how their personal information should be handled. We believe that personal information should not be held as hostage. We do not trade personal information of our users.

Handle the collected information responsibly

We accept responsibility for securing information entrusted to us by users. We take the security concerns seriously.

Processing personal details

 • Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro registraci Uživatele na portálu je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).
 • Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Serverech, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 • V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec předchozích dvou bodů dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
 • Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 • Uživatel má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:

  • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

  Veškerá uvedená práva může Uživatel uplatnit prostřednictvím kontaktů zveřejněných na stránkách Poskytovatele.